۱۳۹۸/۰۷/۳۰
خبر شماره :192
پاکسازی جداول و کانال های دفع آب توسط زحمتکشان خدمات شهری شهرداری دلوار
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰۹:۰۴:۳۳
پاکسازی جداول و کانال های دفع آب توسط زحمتکشان خدمات شهری شهرداری دلواربازگشت به ابتدای صفحه