۱۳۹۸/۰۷/۳۰
خبر شماره :185
بازدید میدانی خانم دکتر دارابی مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ ۱۰:۴۲:۰۳
بازدید میدانی خانم دکتر دارابی مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر و شهردار دلوار و هیئت همراه از زمین محل احداث درمانگاه تامین اجتماعی دلواربازگشت به ابتدای صفحه