۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خبر شماره :137
اجرای سپتیک سرویس های بهداشتی توسط کارکنان زحمتکش خدمات شهری شهرداری دلوار
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۲:۵۱:۳۸
اجرای سپتیک سرویس های بهداشتی توسط کارکنان زحمتکش خدمات شهری شهرداری دلواربازگشت به ابتدای صفحه