۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خبر شماره :136
اجرای زیرسازی ،قیرپاشی (قسمت داخلی) و سنگفرش(قسمت ورودی) خیابان ورودی دلوار
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱۲:۴۸:۳۱
اجرای زیرسازی ،قیرپاشی (قسمت داخلی) و سنگفرش(قسمت ورودی) خیابان ورودی دلوار به سمت مجتمع های تجاری که نقش خیلی مهمی در روان شدن ترافیک و جلوگیری از خطرات جاده ای دارد (این خبر تکمیل خواهد شد )


 

بازگشت به ابتدای صفحه