۱۳۹۸/۰۷/۳۰
...
سرپرست حمید عامرنژاد
شهردار بندر دلوار
شهردار بندر دلوار